м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 21.03.2017 / Перелік тестових питань з Конституції

  

Наказ Національного агентства України з питань

державної служби та Міністерства юстиції України

06.05.2016 року № 97 / 1328/5

 

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

 

2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?

5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

7. Які акти мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом?

8. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу бути позбавлений громадянства?

9. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

10. Хто має конституційне право на користування рівним правом доступу до державної служби?

11. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

12. Хто має право на участь в управлінні державними справами?

13. Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

14. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

15. Кому належить право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації?

16. Хто має право направляти індивідуальні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

17. Хто має право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів?

18. Хто має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади?

19. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

20. Яка форма народного волевиявлення в Україні передбачена Конституцією України?

21. Яка форма безпосередньої демократії в Україні передбачена Конституцією України?

22. З яких питань щодо законопроектів не допускається референдум в Україні?

23. Ким призначається всеукраїнський референдум?

24. Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом?

25. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

26. Яким критеріям має відповідати кандидат у народні депутати України?

27. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України?

28. Якими актами визначаються повноваження народних депутатів України?

29. Ким призначаються позачергові вибори до Верховної Ради України?

30. Яким актом встановлюється порядок проведення виборів народних депутатів України?

31. Яку діяльність народні депутати України можуть поєднувати із депутатським мандатом?

32. Яким актом встановлюються вимоги щодо несумісності депутатського мандата?

33. Що має зробити народний депутат України у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності?

34. Що є підставою для втрати мандату народного депутата України?

35. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

36. За що не несуть юридичної відповідальності народні депутати України?

37. Чим встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

38. В якому випадку достроково припиняються повноваження народного депутата України?

39. Ким скликаються позачергові сесії Верховної Ради України?

40. Яким актом встановлюється порядок роботи Верховної Ради України?

41. Що належить до повноважень Верховної Ради України у бюджетній сфері?

42. Що з наведеного не належить до повноважень Верховної Ради України?

43. Основною функцією якого державного органу є забезпечення стабільності грошової одиниці?

44. Хто здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

45. Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?

46. Хто вправі здійснювати приведення новообраного Президента України до присяги?

47. Скільки строків підряд одна й та ж сама особа може бути Президентом України?

48. Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?

49. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України?

50. Які повноваження має Президент України з мотивів невідповідності актів Кабінету Міністрів України Конституції?

51. На кого покладається у разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України?

52. Прийняття яких рішень не належить до повноважень Президента України, згідно з Конституцією України?

53. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?

54. Які нормативно-правові акти видає Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України?

55. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

56. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України?

57. Чим визначаються відповідно до Конституції України повноваження Кабінету Міністрів України?

58. Які акти в межах своєї компетенції видає Кабінет Міністрів України?

59. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

60. Чим керується у своїй діяльності Кабінет Міністрів України?

61. Хто вносить кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України?

62. Перед ким відповідальні при здійснення своїх повноважень голови місцевих державних адміністрацій?

63. Якими актами визначаються організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади?

64. Ким призначаються на посаду і звільняються з посади голови місцевих державних адміністрацій?

65. Яку функцію здійснює прокуратура України?

66. Який строк повноважень Генерального прокурора України?

67. Ким призначається на посаду Генеральний прокурор України?

68. Який найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції?

69. За якими принципами будується система судів загальної юрисдикції в Україні?

70. Як звільняється з посади Голова Верховного Суду України?

71. Який вік є граничним для перебування на посаді судді?

72. Який стаж роботи у галузі права повинен мати рекомендований кваліфікаційною комісією суддів на посаду судді?

73. Хто, згідно з Конституцією України, рекомендує суддю на посаду?

74. На який строк обираються Верховною Радою України судді?

75. На які правовідносини поширюється юрисдикція судів?

76. Який головний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні?

77. Який строк повноважень сільської, селищної, міської ради?

78. Які органи самоорганізації населення передбачені Конституцією України?

79. Хто представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст згідно з Конституцією України?

80. Коли відбуваються чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів?

81. Чим визначається статус голів, депутатів і виконавчих органів сільської, селищної ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації?

82. Які об’єкти можуть об'єднувати на договірних засадах територіальні громади сіл, селищ і міст для виконання спільних проектів?

83. Чим є місцеве самоврядування в Україні?

84. Ким компенсуються витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади?

85. Який строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах?

86. Управління яким майном належить до відання Автономної Республіки Крим?

87. До чиїх повноважень належить зупинення з мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України дії цих нормативно-правових актів з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності?

88. Яким органом є Верховна Рада Автономної Республіки Крим?

89. Яким органом є Рада міністрів Автономної Республіки Крим?

90. Що складає систему адміністративно-територіального устрою України?

91. До чиїх повноважень належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів?

92. В якому обсязі закони та інші нормативно-правові акти можуть бути визнані Конституційним судом України неконституційними?

93. Хто призначає суддів Конституційного Суду України?

94. Чи є обов’язковими за своєю юридичною силою рішення Конституційного Суду України?

95. Чи можуть бути оскарженими рішення Конституційного суду України?

96. З якого дня втрачають чинність правові акти, які Конституційний Суд України визнав неконституційними?

97. Хто є суб’єктом призначення всеукраїнського референдуму для затвердження законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

98. Хто затверджує законопроект про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України?

99. Який порядок внесення змін до Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану?

100. З якого дня набула чинності Конституція України?