м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 21.03.2017 / Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Що таке професійна компетентність державного службовця?

2. Хто є керівником державної служби в державному органі?

3. Що таке рівнозначна посада на державній службі?

4. На які відносини, що виникають у зв’язку зі вступом, проходженням та припиненням державної служби державних службовців поширюється дія норм законодавства про працю?

5. Яка посада державної служби не відноситься до категорії «А» (вищий корпус державної служби)?

6. Яке право належить до майнових прав державних службовців?

7. Якими актами встановлюються обов’язки державного службовця?

8. Що зобов’язаний зробити державний службовець, якщо він отримав наказ (розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня?

9. Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?

10. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби?

11. Хто утворює Комісію з питань вищого корпусу державної служби?

12. За яких умов засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби є правомірним?

13. Який державний орган здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

14. Хто здійснює повноваження керівника державної служби в міністерстві?

15. На кого покладаються повноваження щодо відповідальності за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добору персоналу, планування та реалізації заходів з питань оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в державному органі?

16. Яке право характеризує службовий статус державних службовців?

17. В якій формі має бути оформлений наказ (розпорядження) керівника або особи, яка виконує його обов’язки?

18. Що має зробити керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення?

19. На що не має права державний службовець?

20. Що зобов’язаний зробити керівник державної служби, у разі отримання від державного службовця скарги щодо порушення його права на державну службу?

21. Яка особа не може вступити на державну службу?

22. Яким загальним вимогам щодо стажу роботи повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «А»?

23. Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України?

24. Яким загальним вимогам має відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В»?

25. Як здійснюється вступ громадянина України на державну службу?

26. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця вперше, набуває статусу державного службовця?

27. З якого часу особа, що вступає на посаду державного службовця повторно, набуває статусу державного службовця?

28. Відповідно до якого акту проводиться конкурс на зайняття вакантної посади державної служби?

29. На які вакантні посади державної служби може проводитись закритий конкурс?

30. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

31. Хто приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» і «В»?

32. Які посади державної служби підлягають обов’язковому скороченню?

33. Які документи подають державні службовці, що бажають взяти у конкурсі, до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс?

34. Хто проводить конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» в Україні?

35. Чим визначається порядок тестування кандидатів, які беруть участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби?

36. На яких офіційних веб-сайтах оприлюднюється інформація про переможця конкурсу?

37. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А»?

38. До якого державного органу має право оскаржити рішення конкурсної комісії учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»?

39. У чому полягає зміст відкладеного права на зайняття вакантної посади державної служби?

40. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А»?

41. Ким приймається рішення про призначення на посаду державної служби категорій «Б» і «В»?

42. Коли відбувається складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

43. Ким організовується складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби?

44. На яких категоріях посад державної служби здійснюється виключно строкове призначення?

45. У яких випадках при призначенні особи на посаду державної служби встановлення випробування є обов’язковим?

46. Скільки рангів встановлюється для державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу»?

47. Протягом якого часу після призначення присвоюються ранги державних службовців?

48. Коли присвоюється державному службовцю з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності черговий ранг у межах відповідної категорії посад?

49. Протягом якого часу не присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад державному службовцю за результатами оцінювання службової діяльності?

50. У якому випадку може бути позбавлений рангу державний службовець?

51. У якому випадку переведення державного службовця на посаду не допускається і є обов’язковим конкурсний відбір?

52. Яким не може бути строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року?

53. Що не вважається зміною істотних умов державної служби?

54. Не пізніше скількох календарних днів керівник письмово повідомляє державного службовця про зміну істотних умов служби?

55. Коли проводиться повторне оцінювання у разі отримання державним службовцем негативної оцінки його службової діяльності?

56. Протягом якого періоду проводиться підвищення кваліфікації державних службовців?

57. В якому випадку державний службовець звільняється зі служби за результатами оцінювання службової діяльності?

58. Протягом якого часу державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності?

59. Якими будуть правові наслідки для державного службовця у разі його відмови від прийняття Присяги державного службовця?

60. На який термін з метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може бути направлено на стажування з відривом від служби?

61. За рахунок чого формується фонд оплати праці державних службовців?

62. Які складові заробітної плати державного службовця?

63. Скільки відсотків не може перевищувати загальний розмір місячної або квартальної премій, які може отримати державний службовець за рік?

64. Ким визначається порядок надання та розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань?

65. Які види заохочень застосовуються до державних службовців за бездоганну та ефективну державну службу, за особливі заслуги?

66. Ким застосовуються заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «А»?

67. У якому розмірі встановлюється надбавка за вислугу років на державній службі?

68. Протягом якого терміну, ким та коли визначається схема посадових окладів на посадах державної служби?

69. У якому розмірі встановлюється фонд преміювання державного органу?

70. Що передбачає соціально-побутове забезпечення державних службовців?

71. Яка тривалість робочого часу державного службовця на тиждень?

72. Яким державним органом затверджується порядок відшкодування непередбачуваних витрат державних службовців у зв’язку з їх відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки?

73. Що не належить до видів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися за порушення дисципліни державним службовцем?

74. У якому складі діє комісія з розгляду дисциплінарних справ (дисциплінарна комісія)?

75. Який строк має минути після вчинення дисциплінарного проступку щоб державного службовця не можна було притягнутий до дисциплінарної відповідальності?

76. Що не може вважатись дисциплінарним проступком державного службовця?

77. Протягом якого часу державний службовець має бути відсутнім на робочому місці без поважних причин щоб це вважалося прогулом?

78. Яке розслідування може проводитися з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку державного службовця?

79. Якою тривалістю державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки?

80. Який розмір виплати грошової допомоги при наданні щорічної основної оплачуваної відпустки?

81. Протягом якого часу керівником державної служби вноситься державному службовцю письмова пропозиція про відшкодування матеріальної шкоди?

82. Яку відповідальність несе кожен державний службовець у разі спільного заподіяння матеріальної шкоди кількома державними службовцями?

83. Протягом якого часу подається скарга після одержання державним службовцем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення?

84. Що є винятковим видом дисциплінарного стягнення для державного службовця?

85. Який строк повноважень членів дисциплінарної комісії?

86. З якого часу припиняється державна служба у зв’язку з обранням на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування?

87. Протягом якого часу зберігається посада за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків?

88. Що не може бути підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення?

89. Який граничний вік перебування на державній службі?

90. Протягом якого часу державний службовець має право звільнитися зі служби за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі?

91. Який максимальний строк випробування встановлюється при призначенні на посаду державної служби?

92. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано до державного службовця за кожний дисциплінарний проступок?

93. Ким призначається на посаду керівник Апарату Верховної Ради України?

94. Хто призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату Адміністрації Президента України?

95. На який строк призначається працівник патронатної служби на посаду?

96. Які посади не належать до посад патронатної служби?

97. За яких умов час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби?

98. Що є обов’язковим для працівника патронатної служби, який виявив бажання вступити на державну службу?

99. Який строк повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби?

100. За яких умов при присвоєнні державному службовцю чергового рангу враховується час роботи на посадах патронатної служби?