м. Чернігів,
вул. П'ятницька, 69
тел./факс: (0462) 727-135
cnfishpatrol@cndro.gov.ua

Форма контакту


Символіка Держкомрибгоспу

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців 21.03.2017 / Питання на перевірку знання спеціального законодавства

 ІV. Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України)

1. Яким органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України?

2. Перед ким відповідальний Кабінет Міністрів України?

3. Яким органом є Кабінет Міністрів України?

4. Чим регулюється порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання діяльності Уряду України?

5. Ким визначається посадовий склад новосформованого Кабінету Міністрів України?

6. До яких посад належать посади членів Кабінету Міністрів України?

7. У якій кількості за поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерства?

8. Хто може бути членами Кабінету Міністрів України?

9. Що додається до подання у разі внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України особи, яка є народним депутатом України?

10. Ким призначається на посаду Прем’єр-міністр України?

11. Ким призначаються на посаду члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України?

12. Ким призначаються на посаду Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України?

13. З якого моменту вступає на посаду член Кабінету Міністрів України?

14. На чому базується програма діяльності Кабінету Міністрів України?

15. Яка підстава є зайвою для відставки Кабінету Міністрів України?

16. Кого призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби Кабінет Міністрів України?

17. Який документ (документи) подається (подаються) Кабінету Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік до Верховної Ради України?

18. Хто представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції?

19. Які органи складають систему центральних органів виконавчої влади?

20. Який основний принцип організації діяльності міністерств в Україні?

21. Хто затверджує положення про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади?

22. Ким утворюються, реорганізуються та ліквідуються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади?

23. Хто затверджує структуру апарату міністерства?

24. Ким призначаються на посади керівники територіальних органів міністерства?

25. Який орган може утворюватися для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань міністерства?

26. Які акти видає міністерство у межах своїх повноважень?

27. Ким можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині накази міністерства?

28. Які центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики?

29. Хто затверджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади?

30. Який орган відноситься до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

31. Що відбувається з першим заступником міністра та заступником міністра у разі звільнення міністра?

32. Який центральний орган виконавчої влади утворюється у разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам?

33. Що є предметом правового регулювання Закону України «Про адміністративні послуги»?

34. Що таке адміністративна послуга?

35. Хто може бути суб’єктом звернення за отриманням адміністративних послуг?

36. На які відносини поширюється дія Закону України «Про адміністративні послуги»?

37. Якими актами визначаються адміністративні послуги?

38. Що мають право отримати безоплатно суб’єкти звернення в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги»?

39. Яким органом визначаються вимоги щодо якості надання адміністративних послуг, у разі якщо суб’єктом надання адміністративної послуги є посадова особа?

40. Ким затверджується інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги?

41. Де оприлюднюється інформаційна картка адміністративної послуги?

42. Ким визначаються вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги?

43. Ким надаються адміністративні послуги?

44. У якому порядку надаються адміністративні послуги в електронній формі?

45. Яка форма подання заяви на отримання адміністративної послуги?

46. Який граничний строк надання адміністративних послуг?

47. Чим (ким) визначається перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг?

48. Яким державним органом формується і ведеться реєстр адміністративних послуг?

49. Хто є держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг?

50. За чий рахунок здійснюється фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг?

51. Кому належить право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг?

52. Який принцип не належить до принципів діяльності місцевих державних адміністрацій?

53. Яким складом ради має бути висловлена недовіра, щоб Президент України згідно з чинним законодавством був зобов'язаний припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації?

54. Що видає голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень?

55. Який орган утворюється для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації?

56. На який строк призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій?

57. Що не належить до повноважень місцевих державних адміністрацій?

58. З якого часу голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень?

59. Ким затверджуються типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів?

60. На яких засадах будуються відносини структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади?

61. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

62. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

63. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?

64. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

65. У який термін розглядається звернення, які не потребують додаткового вивчення?

66. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?

67. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

68. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?

69. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

70. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

71. У який термін оприлюднюються проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками?

72. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

73. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

74. Який максимальний розмір резервного фонду бюджету?

75. Що таке бюджетна система України відповідно до Бюджетного кодексу України?

76. Яким актом затверджується Державний бюджет України та визначено положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду?

77. В якому органі відкривається єдиний казначейський рахунок Державної казначейської служби України?

78. Що визнається порушенням бюджетного законодавства учасником бюджетного процесу?

79. Який захід впливу за порушення бюджетного законодавства не може бути застосовано до учасників бюджетного процесу?

80. Який державний орган встановлює форму та порядок складання протоколу про порушення бюджетного законодавства?

81. Яку відповідальність нестимуть посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства?

82. Що не є стадією бюджетного процесу?

83. З чого може складатися Бюджет?

84. Який орган забезпечує оприлюднення інформації про бюджет?

85. Який орган складає прогноз Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди?

86. Що не відноситься до міжбюджетних трансфертів?

87. Що таке податок відповідно до Податкового кодексу України?

88. Що не відноситься до основних елементів оподаткування?

89. Що передбачають податкові пільги?

90. Що є прямим податком?

91. Що є непрямим податком?

92. Що таке дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

93. Що таке пряма дискримінація згідно із Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

94. З яких актів складається законодавство про запобігання та протидію дискримінації?

95. На які відносини поширюється дія Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

96. Які дії не вважаються дискримінацією?

97. З обов’язковим урахуванням якого принципу здійснюється розроблення проектів нормативно-правових актів?

98. Який суб’єкт не наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?

99. Яким державним органом визначається порядок проведення суб’єктами громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів?

100. Яку відповідальність несуть особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації?

101. На відшкодування якої шкоди, завданої унаслідок дискримінації, має право особа?